Skip to main content

Full text of ""Scott Kelby's 7-Point System for Adobe Photoshop CS3""

See other formats


..fiSAc. fi^LuJ\ 

(NAPP).. VJM^^*^ \S^j*Stíii cUjLb>)l qjJtjOjJI oojjj .. \S^jX>^ <J^S.mj 

■■^^ifljJIa \^$M)$j^šJ\ \S^ I^aÍčI .vLaS 40 iJjo^aSI i.áJI 
..^SxaJUaJJ clo^IaaJI JLcuV \ŠjisJ\ ijf(-u'l ^^^áj i (ÍJ,^^.wjJIj cUaS jUoj 

■ ■ ^C ft^ \ f tfífíri} I ' i n ň ^ ň f *) 

"Scott Kelhi/s 7-Point Sijsteni for Adobe Photoshop CS3" 
)vLi^l qj*a*o JsmI^ ijJI J>jú>U ójj^iigJI ijJ^ Jaá.igl( ..\^X^Mi\S \^\^ vS^\ ^juL^JI £3jI ,jů 
■JsUj djbuuj ^1 cuaSjJI j^^\ ^JLaii (ÍAj>Í9 jímjJu vLa2JI 

j-*^ V^ft L^^uiu ^UuUI ^^^uJU /V) p ' 

„vLj^I^ člo:lá£ujuoJI j^M=dU "Raw" /iIáJI oUIoJI iajl^j g^ój /u 
■■ójJaáj ój^la^ t,>jkjctjjJI ^1 JsLójJl oJLá) ,„9jjJajJ CSjIaJI ^I >J'j>JLloJI IjluJ 

..v^ÁfJI jiJij Lo IJlo)^ 

l^ L^uuLu 1 ft [M ^ M r ^^^Q_^uUU3 o i Q ■ ' "'» i/j p- OjL^^ \ J I '» ^ 1 1 ^1 

..cl>AÍI >)L:JI j>.aJI £>Í9 (UÍ b>joJI oio) i.áJU:úJI OÍ mjI^I j^J^ 
..^j^iajiJ\ vjJ^I (U£ JLauu \SJJ\ \Í£>Q 

)_5Sňfí 'i ň f j -^ ' 'J 

..AaSl^o JL:>I ijvš /iláJI j>aJI iail^j mjUJI $<á^ OjIaJI iJ\Š 
:Jul^l IJl^ ^_^Ji 

http://www.kelbytraining.com/7pointphotos/ 

..Ua> (\AjJajLuy Lo ^Q 20 jodj |,>jk/^xU ^ol^i Oj^^\ LJjrjáůuujI 

.. JjyOAuJI ^l^js A^l ,,$Jlc OJiaSjíS 

:Ua) iJjo 

http://www .vip32.org/view. php?file=8a72f4b361 

..bfcijo 12 L;>AJ joláJI ój,^<£jl jis*^ 

) (U5 ,,5vAjuLwj ;o5c) iJjjftauJI ^>o Ój^ lSJLo ;oicl y( 

?<uBtd>JI 6j3^aJI JjJlaJ isUu SjuuuJI ij\i> Lo 

_ yidobe Camera Raw" tf ^^_^ i^ ^juaII ó^j^I Jj±síí1. 
f]o\jú gjuujJI ^Lájo i,5\.a) ^JaÁJJI &JLd) ij«^ fi\óJ\ ůJ^,ů^\ iJjJLaí Ol iJ^^-uj \J^aj 
;Ojl,^ >)IjoJVI gUa^^ oj^stioj 0,^2u v>^.9^>áJI i^>b ,>e lf,jJI J,^<0^[ ^^^^óoJI .<\5ujuJ J,^<d^U Jl^:^!^ LaŠ^I >Š,^jLuj 

Open AS(^^ i>cTífF Jl^ jpg JI oULo Jjaojj giouuju CS3 v^^^í^áJI u^ "Adobe Camera Raw" JI ^Ij>j OÍ olilU 

:L£» O' (%ULm ^ i>oJ "Adobe Camera Raw" JI Jaa:%J 
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp7ftpID =3943 


"Shadow\ Hiahíiaht":. IkJh óíLaJ// ó^LloS. "Painting with Light" :c , 9^U i ^ íolaJl ^ gl ja.MijJI4. 

"LAB Cofor": tj\Š L>/sua//. . ÍM>i?i>g OlďVI ÓjjÍsío J ku^5. 

). 4aaÍé^ £ůLuj >f(iaj i_^5 ''^^ kii^J^ď ' S^ljid i^iM^ £>iÍ9>o LAB , ij\5 Ol^l^l guSboJ ij£ I,)m£ oI^ ^sJ 4juujlJU( 

"Masks" : l^uííiSl íZjo ^iolaiJlg , jjJLómJI _ gl C/lj^l ^j6. 
■j^ioJI (>uu ij\5 o>u£ iJ^Lujjo i_|^5' ^sú\j ^lúij >fJšu dUajtJ qJLija> «J>b "sharpeninq" :óm:JÍJslu£>7. 
"Adobe Camera Raw"JI i^ (iil-vJI s^ 6a::JI Jajbď , ijjjJb-^jo ,.sJl£joJa 


'.\j*jji^\ t^jfiioJj IjLuLu; -v^^^j^l £^^>*J víLájoJI "Adobe Camera Raw" £iaU>^ v3!!>^ l^ I^-^cíájLju; 
ZH 


9^.J^ li k U ■. 
■w> ^ CSkHT •ttf/fot ^ftbtRatl«Bi^8lM:-OMt,.3L;ťli.Bg1:JťiK- I QwitTiigt I ÍTteSn i 0|»*^'l "White Balance"(>3LoÍII qjjl^ i„sv^ vaJ>oJI l^ Ijuu S,^ia:>' J^l loJb 

^j^JI Sm95 ,,sJlfi I„h>a12JU ujulí^U vJjI^I <j\S^ g^láJU 0,^^10 {>j,^<£jl oJiá) Ol Loj Ja^uuJuJI ci,5vjujJI JaaS 
)5900 ttJjS" ^ji jliš-K 
''■ g^ -^ ^ '■ - řjs i;iui *.. ^i*,mi» ■»!.■ . a. J£ 


_£^ TM ^>(r4^H1 5!!íA! b«w^ 
S-.W 


^^itsrfvy 
ř 


nivrt 
v 


Vrt* 

^ů=^= — 
» Su^ &!■»«■..- MtbtRatK«n:mM--liMt,..3Uťli,niPLjqi» I ŮW<.»TWt I í~íxttá A i_ftW, <)l JLjI>JI \jiojjStjJ\ vjuuuuu (laíLis JamsUj J>3>jM ><^I>!-^L^ joJájLwjuoJI ijJsuiii L*jJv OjOuOdiajo ^l,pr,^JLwJU{tJI Ól^l i S^I^JI guoU^JI \l£> iS^ 

,>a5lJI 

)>A»I 5I jato\ $\ \jÍom\{ 

AjI>JI i>9j,>aJI l^ \S^\ ^^JoLiyoJI i,5\^ Lo^A^JI O^Ub^ j,^<£JL i^JLftujuj .CuMjI^I vULuo ijJLc JaáďJU 

) i3jj^l O^JJIj i^lsLijoJI i^A»^ ' ^šujlaJ\ fjijjúj Jdojushadow JI CJUa ijui»( Q^ ^-^ n.á y^ m nn *■*««» 3 I >CjnBiE<Sn ' ImnXfíU 

ig ^. i^ Bi ^ ti ■ ,g. 1^ 

.^ij^to* 


~3 


rrí 
-1 
CCWWT 


iiŮi >í'*í' 


9in 


IffWíTř 
f 


P*Wf* 
i 


PLfibt 
} 


^^^'tcn 
-tn 


Ctf«« 
-■a 
■iiSawT 
» 


■t*j«# 
» 


■m^^rfíi 
a r»ifinwTi.i *ftbtRatm8i:ai>efitat,..BUťii,M>l:K>m CWatTjot .■,<^gi.. ^J I ft!**q-y' )34 LJoumal cloaaJI iiš-| tS-^^ ^3^>flJI J>>( Expo5urei>su>aJI ó>rlajoj Íjuj ó^I>»JI ^jI>a jju ^jj^^jaJI Saa> iJv^d ó>báJI bÁ^ Ja5 6^Lc 
hnf y.t>st— I cw**tagt I n,tKoá. A i ft^.. JJšJI t^isLo i,5\S iJij^^l gjuwu \jiasu £br>i-u/k t6j^^\ xs^ iJjo vJ^LJI iJ>UI <^\j\ \S^s (ÍjOí^IaJI ó^laáJI 

<^Újjí^ ^TtAjJ J^ Ol ijJI Black JI i3^>o i^>:kjj dU^3 
)20 ^1 OJL?^ U^ ájajiAJI( k-? yv tí.é y ^ != n c **«(» 3 
,j.> til » I4» iÍ-í)*H- rf iai>ii »a ^ 


fcAl bblB i#iWv ř-.ř«H^ JH» iraa*.. J tftbtRaitm8i:ai>eotat,..BUťii,M>l:K>m IS I twjtwt I r:;Sqri i a^-j BlackJI v5^>AS Recovery J^^UJI £b>r>Ljujl >já;>05 Exposure , ^.^aJI^ Temperature, Ďjl>kJI ó>ila0 

|jL5>r 4Jla9 Áú>b Ma9 1^1 <Ji^Q qj.\júuoJI >^jj^,£ui\ ^jsj^bcii (.jJáI ,_s>Ic \S<mjjS>íí M-***^a 

ďJl£} i^^I i.áj.5 ÍS^JJjiS ^JSJ .gioU^I t,^l>o /)lAáujuj| Xi£ l£>Jú£ «^^ ^S^jJI .Pi^aJI lS^ Lo ó^aii i t>>jc>- q^ OLŠ OJÍ :^^jLwj 

S>>i 1 qjtAJuJI g,9juju5 ,>a5I ^jsiiii qJLijajr q->**jJ J^iOJ iJl ,^1 i3^>oJI tJ>^ ."ijAaJI" ,^ |>k(LiJuJI I cLuAA (ÍAj>b a>jm ^ :vl^l 

(|JL> lS^jJ^IsI <lsú\j čul>í) 

ClarttyJf i3^>o '^js^j <U)^LaJI &>kL-JI ^s\š 
mid toneš JI ..^bUjo <j\š J^óšl ojUJI Ja=J 

JJašI (Í5^5 A:>[ JfuÓu >ť-bJ 
) JjyidUJI olá) Oj^j gjJaJLwju ij^2J (UaJU 100 ^1 bj^oJi >u£í i.,a:^( 

34 U^ ájo^l 
1^ J- - v viai -A Aiit*^tl ^ 

■.íwfc" 
-1 

MM 


Th 


■I 


- 


CWWWT 


^JM QAfi 


9iW 


i«qw^ 


ří 


nl-iVv 


c 


.L.^. 


» 
*» 


OntlU 
■"Cř* 


-■a 
omr 
PVB^V- 


<^ 


■rferwa 
% 


!■ 


(4cyá»n 


a- *abtRMit[«BLab<:atat,..suťiř.;K>l:jia«. I twJngt I C I ftM-i-?! VibranceJI ^jj^/I^ajo ^áJ>oJI J>:«j °^^\ áj^^\ \s>š 
13 cuiiaaJI s^S 
rinttmM^l iŇt>tu»Ctnti^ibňisiab..stí(iíTmiitic£> iJM^SnwQi i ].,,teal A i ft;Wq.y' "Details" Jjy.dUJI v>«-">aJ i^>oJI m^iS Ójo^UJI ój>aJI ij^š 
Landscape Sharpening -i ďLouuj Lo <kš[^^ 

50^1 J^^UJI i3^>jo J>=>'>i 
r»i*^Mw-^.-! iAbtRMitmBLab<:atat,..suťiř.;K>l:3ia«. "Open Image",.sJ£ Jaň^l 

Smart Object-S ój>aJI qlíáí ^.bLuuu pAj^ £>»^ x-iliSJ\ \i£i \sš o^mjsj^í í^\ \j^{ 
)v><jj>(>aJI ij\3 l^Aai isu Camera Raw i^ \Sj^\ ď^o I^aj^ gJaJLwjú (.jsjí^ 

Open Image 

.tKsj\jQ tU*jft> t>j,^<£jl Ol>JI ijasu Ia> (\aíl>JI v3>^l O^ ^i^LáJI ájtj,>jEj| 

Image>> Mode>> LAb Color ^jh ^J£. 
:ljL£it [irpigi]- I:.,!.! írclcd: RItcr Aníl/sks Vr-rnv W/jr>do\« Hrip 

Bitm op 
Image^joJlš ^jaju 
Apply ImagejUki [ft I Image ] Layer Sekct fiftír Anslysis Vww Wřndow Hdp Mode 

Adju^menfs PlliP*''^^^''iii 
Imsge Sizen,. Alt+Ctrt*l 

CanvaE Síze... Alt+Ctrí-t-C 

Pixel AspectHsťio ^ 

Rotate Canvas 

Trimidi 

ReveslAll Apply Data Set... J 
"Apply Image"^^jLL£> ^uajuuj 
Blendingqjojls i^ "Soft Light" ^aJI ^jJs (ÍiIjuJI ij^š jUáj Channelciyojld chb>i 

V^l Ol>ll Oij^ ijjj >iÁ> 

( LAb, Lightness^ a, b )vJ[>íš gjjl ij^d 

qJLJs ojUIj OI^^I oulS o^ J.ÁSÍII ij\^ LAB JI 6Us viJulf 6j>aJI oÁ^ OjuuulJU 
Opacity(iJl:>- ijíéjio i>c oJLoJU 50 giojJI (UŠLLáj Jasu ji\s iLUJJ 

)^šujlaJ\ &Jl£> ,jjuuLAJLwj^ . Ol>J^I ^S^ (>a^JLjoJI «J>áJI \SjjLuj , lÁJUája j>icu Ocu^kJI ďJl^ vlř<^ 6A£ Jjtuu £h£ul( RGBJI ^1 Ol^Jill fi\SšJ s>> >) 
Image >> Mode >> RGB Color^^b ,ja ..Jjn5l J^uuO^ ÓJli.> ciJL»>aJ {>j,^<£jl LjJLa^ . (iúLwjJI vJ^JLaJI Aaj 
.. JMJšJI I.JUUUJU <u5IaJI 4AÍaijoJI .úiM^éJI i.s>Í£l S;^ j>-*jicJI (iÁbjLo ^^^1 

..jjS\ j$J*J IfJlj^i gU^ , cLoJI^ cLouuuJI i^^JI .^A^UJI^ 

■■jyfagJI ijjo (ijk5ljJI (IaíojíjoJI J^<ďLaJ >^Jélí-uj . ,^^JU IajuLuj 

Smart Filer.JI j>jáLujj.mj 6>kÁJ[ oJl£) ij^š 

(Ctrl+j)áÁjÁjáJI ^1 ^1 i-ácLój (ifl-^l i-S^ 

Smart FilterjU:w Filter ojoJIš i>j3>u 

^5>^Jk jiis tjJI óAjJL:^! >JUI J^siJ 

.\£>j\jm lSuJI i^ioLuoJI ij>J jjJmJ\ jíj\j i^stsJ £LáJI ^I dLu^LoJU ju .^JjolS ój>^l ,,^I£>lLáJI >JU Jjoaujj U^ i-S^-^I >JaJI 

Smart Filter O^Ju I^JLac e-JaJL**ju aMjjiai\ bii) ol Su::^.^ 

..(ia^l^l čiMjia]\ ai£i /y^ IjlJ i„$sjlLjoJJ J^jlo O^Sii \j^ i^,^joJI \^jLoq i>2J 

..JaaŠ ÓJL:>I^>J ijv^ 6a:>- ,.sJÍ£ J5 cuš .p^btuJ I3 >Jb ú^>l£I ^^ I^M:^ iJjo gJaJLwJÚ s^^JI^ 

..(ij)j>]aJI aJii) joJLaJ 3 vJjfaJL gjjajJI gi^ul lIJh^Lá) [ j^ "> I ijJLS qU ff- yp j uJUI ' i ň rtr /Bř 
LS^ l>Jd &liJLa.>g >iJLII LácLs Ol isu OJtl 
áli^l i3!!>l9 i>c cu5ljJI cuJnÁjoJI ,J^<0Laj ^{.IšlLwj 
Shadow/ Highiight 
Image>> Ad j ustrne nt,^^ ^j£. 

Shadow / Highlight^5JLL.o qúJujjj 

"Show More Options"^Lš' ^ím Ajšlojí ,j^julaJI £uŠ lj>[ 

shadow .JI 1^ jíSaJI Joaš aj^ LjÍI 

shadowJI gj^jo Cjcw ^^I ,3JI>joJI djsúMj 

ijvjjuuuju^ {>j,^<£j| ig^lj o^>M^I ijj^újj LjJ^ ' bj^iai\ ^SxŠljJ ijOljJ ^5 .<u5Ijl[| jyifacJI . l^Aai ^l>oJI oJJslíjoJI ijvS JoAd ^>ř^ 

..JaAd ^uLkiJjoJl bJLtt) 

:45KAJu iJ^oSl ^s\Jafu (uJUI ;OjjJI Ot ijJ^oJI Jh>^ 

Amount= 41 

Tonal width= 65 

Rad i US = 208 

JU> ij^uuu Ja^aIáJI 0,>{tJ9Í ;OjjJI bJLai Ol 

OKJaáiisu >M 

icuJLJI &j>£jl ij\3 Ia5 QLEUDfi2a.CI12^Zl%[Ba<:kgnKinduFJy, RGB/B] lIHI T 
H"..l*: 
I I El ílťaJ ' >]MilMli>JH^j|j|pmp,jjByf'; ;iw> Q IhKi 3{i.'thli'SI,třf shadow / HighlightJI ^^xla o^ OK ^.^JLcJaáÁJI isu 

..tS\S^jJš is^l UiUJI.^ *s^^s (^ÁfiLójoJI cuuájíjJI s\ jA}\ <jaj cUaJI ^I mask JI j^ 

.. jAl\ Jjo15 xjda O^S,jLMi jjJjti\ ^U Ol iS^iáu Loja i i>suj^l O^LIU 0\S £LaJI i>2J 

..„fJUI o^>*^' >^^^ ^^ÁJkš-l ^jUaj Lojo . ia,9ju;^l Oj^JI ^1 £LáJI O^ (^^ 

Image>> Adju5tment>> Invert 

jLaa^^I />IjláuLujU 2 i 
Ctrl+I Ms* CilcaUboni^ AUnClHDBi AfeťíhrflfCDl^l llu. ua pj ■». n <» p» lir íH ]» ra w) lu |H 

i|rt.i..j.J',^j.J.i.i.,tj7*-i,'.X^->ii>X*..iii.'..Cj.j.-.l,-'.j.^i-i..j.ij.ii U^.-J-iti.i..'. L.j JTi J.J. ITji.l,,. F7 i 

Aut* CeiíH 'ř' '•■' ~1-i'i- 
Oor, JWti, fíJ" ..£LaJI iJjo ij>jjo<JI j$štiai\ ojtisuj> cLuúuV ú^l gUsu 1^1 

..l^t-wjLU jAJ\ (.jJLfi tj'**^^ £UaJI ij>1c O^t; dLil Jl5D ,jSJ . l^l2úo>LLňJI >JU ji^íšluuj JsloS .Ój^íaJI ,,sJl£ ^^slij^I Oj^JI >{.Iéu i>I laJs 
)>f^axjuj ^SJJI ^LJI>£) (>3LoÍII 0>Ul5< tj\ÁÁjoJl^lJI>A> ^>Mj^I O^l £UaJI ^I MaskJI ijs^ O^I( 

(UJLo^l >4'l i.^Ifi l^>Mtj ^^soJ$ . >JJI ^JL^ >) 

Luminosity 
1^ ojdjMi q\ ď^Luj oáIslíjoJI oJiá) 0,92u ijJ^ . i^,^joJI jS^ Lo^ ia*i> lJajoIáJI (.^JLc oaJajLoJI oJLo) lSvS >líáJI ^Li £u.cu £u<aj ^js^ ^\.cssBti2SI,C!l2^Zl'riEi--.híHiiir«lí.upy,fikcrÍABAJEt 

■ -: - . . P . . I T iT- ^ ..1^ ..1^ ..P°..l=^..-F.:"P*TT|i«.., -..,-.. siRň^RnniíJiitiinliiKiiitf^ÉiilE^^ I I H ílJaJ ' H"..l*: 
&«i íí.^th/rq.flff , qJLija> vJj<ujoÍ jyáhiťJ I vJ^ I 

..cLoJI^ cLouujJI tS^s ' <ÍjLJI cl12uúíjoJI 

CurvesoLjjL-itijoJI 6bí ^jJo ^J^ I^aojLjuj 

Layerciyojld v>b 

New Adjustment Layer/u 

■■OLaJjaJI ,,sJlfi i^,^jk^ 6jujl> I>J ^jLiOjLu; (ijtj>bJI OJLá) 

O^ ,_pašl <áju,jJnJI axSl [suio 

Image >> adjustment >> Curves 

cLujLU >JJI ijJc oLijLaJjoJI ij«ď dJLoaLuy sSJJI JjJLaJI ,Jssu 4a>LJI ^Aj^iaJI O^ 

, t>j,^<aJI ,_sJLc U)>oU >j\ÁJL-áj IfMLá:^!^! l^ljb 6ajA:^ [>J ^jL^uÁ vjJ12JI U)>2^ *S^\ (ÍajjJsJI oJl£) LoI 
1^ LiiaS Lo5 6j>£jl ,3^^ \jost4 (.svlfi >mI^I jI^-Iš! Mask Ji ^1 £LaJI ^>Í9 o^ SaÍojluju 3I 

Shadow/ HighIightJI 

0^1 

Layer>> New Adjustment Layer>> Curves New 


> 
Dupliicate Layer... 


Del^e 


»> 
Layer Propertie^.,. 


Layer Style 


l» 
Smart Filter 


> 
New Fill Layer 


r 
New Adjustment Layer ^ 


Iffuakr-^.^ 


Change Layer Content 
Layer Content Options.., 


> 


Curves... 1 


tTOtur ffďTdMtt;... U 
B r ight n ess/Cont r a st , . . 


Layer Mask 


t 


Vector Mask 


t 


Black & Wh ite... 


Create Ctippinig Mbsí 


Alt-i-Ctrl + G 


Hue./SaturatJcin... 
Selectřve Color... 


řs . j-i 1 ' 


k ij\.ifbijoJI «.ÍLiAJujo ij\S j^^ Jaáiáj 

CIJLa> l^l>ll cLoJI^ cLouuoJI gbuAJ Ol ijJI yJQjjJg 

^LwjJI ijvS UaS Lo£ 1{íjL£ (.^jtfbuoJI >ijD >j^j^*<-**j 1«j^ t>j,^<AJI iS^Uj Sí^Uí ^5 

t^^JjLAJI v^Úč^ Ok JašuoJ fij 
)ú!«>aJI ^sJ^ ^-i^l &J>aJI) óAjJL:^! >JUI gUd ,.sJlc JaňÁi 
Ctrl+IguJlÁjo ,,sJl£ iaa<<aJ U 4J>J (jjui^Lfu 
oJLfi ^LujJI >!jU jl{.bll .cLoJI^ cLouujJI (iAÍajijo ijv£ . £UaJI ^jJ^ fi-**'j^ ' u'^^^' O^U ďLjj^ ^I ■ -: - . -P , .1' , .K ,.l^ ..1^ ..l"..|ť^..l'*..l'^..l" I I El ílťaJ ' T ■ ■ ' I ■■ I ■ I H"..l*: 
;iJWT* fšl Šoči 3í.'thl.77.íK ■=* /t. ES Ci Ca El s' ;: Layer>> Flatten Image 

f aj^^\ ÓJL» ijjj Ol iJ^I iSJus 
..ojI^I^ (ÍjIjuJI iJ>^ 

Filter>> Sharpen>> Unsharp Mask 

fij^^l ^_^C■ ďA^I >>^ <jlL:*j 6j^,o ^JS Ol «jJ,^joJI >£Jli 
vJIc^osuo vJ^ ^I joaaJI jOuujlS vUSJI iJsS i,;^ 

iIáajJslJI gjj&> ij*^ I^jojláuLuj [9 Action ,>jJul5JI lS^ IftJáÁ^^ 

čuJlaJI ÓJL:^I fiJj>u.Mj\ li£> 

:^LJI>wJU 

Amount= 120 

Radius= 1.0 

Threshold=3 'li 4<MnH£*a 9 n^OKfr?; .- :■; 3 
óji^^oJI JáÁJtii fij :<\stiiii\ 
: JjAaJI Jju gu^áJI OliaJLuj : jiS^\